Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat meet cito begrijpend lezen?
Avatargast Staf asked 7 maanden ago
wat meet cito begrijpend lezen?
7 Antwoorden
DaafDaaf answered 7 maanden ago
Cognitieve capaciteitentest voor volwassenen (CITO) is een Nederlandse intelligentietest voor volwassenen. De CITO is bedoeld om algemene cognitieve vaardigheden te meten, met de nadruk op begrijpend lezen. Hij is genormeerd aan een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking van 16-64 jaar. De test bestaat uit twee versies: een standaardversie en een uitgebreide versie. De standaardversie bestaat uit 60 items, terwijl de uitgebreide versie nog eens 30 items bevat die meer specifieke vaardigheden meten, zoals mentaal rekenen en woordenschat. Het invullen van beide versies duurt ongeveer 40 minuten.
BrendanBrendan answered 7 maanden ago
CITO meet begrijpend lezen door het gebruik van cloze deletie oefeningen. Cloze schrapoefeningen zijn tekstsoorten waarin bepaalde woorden ontbreken, en de leerlingen de lege plekken moeten invullen. Het doel van cloze schrapoefeningen is het vermogen van een leerling te meten om een tekst te lezen en te begrijpen.
FrankyFranky answered 7 maanden ago
CITO meet begrijpend lezen door na te gaan of een leerling de tekst die hij leest goed begrijpt. De toets meet ook het vermogen van een leerling om een tekst snel en nauwkeurig te lezen en vragen over de tekst te beantwoorden.
AikeAike answered 7 maanden ago
    Cito meet begrijpend lezen door te beoordelen in hoeverre een leerling in staat is geschreven passages te begrijpen en te interpreteren. De toets bevat passages van verschillende lengte en genres, gevolgd door vragen die het vermogen van de lezer testen om hoofdgedachten te identificeren, conclusies te trekken en tekstdetails te analyseren. Om goed te scoren op Cito moeten leerlingen in staat zijn zorgvuldig en kritisch te lezen, en zowel begrijpen wat er in de tekst staat als wat de tekst impliceert. De toets is verdeeld in drie secties: korte passages (1-2 alinea's), middellange passages (3-4 alinea's), en lange passages (5-6 alinea's). Voor elk onderdeel moet de lezer meerkeuzevragen beantwoorden en ook een aantal samengestelde antwoordvragen.
EvertEvert answered 7 maanden ago
Cito is een internationaal testbedrijf dat adaptieve toetsen en andere meetinstrumenten voor K-12 onderwijs aanbiedt. Cito is waarschijnlijk het bekendst om zijn paradepaardje, de Cito voortgangsschaal, maar biedt ook een aantal andere toetsinstrumenten aan, waaronder de Cito geletterdheidstoets en de Cito rekenvaardigheidstoets. De Cito Alfabetiseringstoets is een tijdgebonden test bestaande uit 50 items die het begrip van een leerling van leespassages meet. De toetsnemer krijgt twee minuten de tijd om elke passage te lezen en daarover meerkeuzevragen te beantwoorden. De moeilijkheidsgraad van de passages varieert van makkelijk tot moeilijk, en de vragen worden moeilijker naarmate de test vordert.
GijsGijs answered 7 maanden ago
CITO meet begrijpend lezen als het vermogen om teksten van toenemende moeilijkheidsgraad te lezen en te begrijpen. De toets is ontworpen om de leesvaardigheid te meten die nodig is voor succes in academische programma's van klas 1 tot en met universitair niveau. CITO is een betrouwbare en valide maatstaf voor begrijpend lezen die in Canada en andere landen op grote schaal is gebruikt. De test omvat een verscheidenheid aan vraagtypes, waaronder meerkeuzevragen, voltooiing, zinsbewerking, cloze schrapping (vul in de lege ruimte), en paragraaf- of essayvragen.
BrendanBrendan answered 7 maanden ago
De Cito-toets voor begrijpend lezen wordt meestal gebruikt om te meten in hoeverre een leerling in staat is teksten te lezen en vragen over de teksten te beantwoorden. Cito toetsen voor begrijpend lezen worden meestal door scholen afgenomen om het niveau van een leerling te meten. Begrijpend lezen is het vermogen om te lezen, te begrijpen en te onthouden wat je hebt gelezen. Goede lezers begrijpen niet alleen wat ze hebben gelezen, maar kunnen ook conclusies trekken en verbanden zien tussen de ideeën in een tekst. Nadenken over wat je hebt gelezen (metacognitie) is een belangrijk onderdeel van het begrijpen van teksten.