Bekijk VragenCategorie: lerarenAan welke docenten is er een tekort?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
Ik wil een docent worden, maar ik weet niet voor welke richting ik kan kiezen. Ik wil makkelijk aan een job komen dus ik wilde weten aan welke docenten er een tekort is. Zou iemand mij kunnen helpen ermee? Groetjes, Ann  
6 Antwoorden
EvertEvert answered 1 jaar ago
Kortom, alle hooggekwalificeerde professionals met een kritiek tekort zijn doorgaans leraren. Er is bijvoorbeeld een ernstig tekort aan verpleegkundigen in de Verenigde Staten, waardoor verpleegkundigen vaak hoge salarissen en veel doorgroeimogelijkheden hebben. Hetzelfde geldt voor andere beroepen waarin een kritiek tekort aan gekwalificeerde vakmensen bestaat, zoals leraren informatica.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Er zijn een aantal lerarentekorten in verschillende gebieden in de Verenigde Staten. Een gebied met een chronisch lerarentekort is het speciaal onderwijs. In veel gevallen zijn er meer leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben dan er gekwalificeerde leraren zijn om die diensten te verlenen. Een ander gebied met een lerarentekort is dat van de wiskunde en de natuurwetenschappen. Er zijn niet genoeg wis- en natuurkundeleraren om de posities op scholen in het hele land in te vullen. Dit tekort wordt toegeschreven aan een aantal factoren, waaronder lage lonen en minder mogelijkheden voor professionele groei.
CiscoCisco answered 1 jaar ago
Er is een tekort aan leraren wiskunde, wetenschappen en speciaal onderwijs in de Verenigde Staten. Dat komt omdat er meer leerlingen in deze vakken instromen dan er gekwalificeerde leraren zijn om ze te onderwijzen. Het gebrek aan gekwalificeerde leraren heeft ertoe geleid dat sommige schooldistricten ongekwalificeerde of ondergekwalificeerde leraren aannemen, wat een negatief effect kan hebben op de prestaties van de leerlingen. Een manier om het lerarentekort aan te pakken is het aanbieden van stimulansen zoals beurzen of programma's voor het kwijtschelden van leningen om nieuwe leraren voor deze vakken aan te trekken. Een andere oplossing is het bieden van opleiding en ondersteuning voor huidige leraren, zodat zij beter toegerust zijn om wiskunde, natuurwetenschappen en speciaal onderwijs te geven.
HesselHessel answered 1 jaar ago
Er is een nationaal tekort aan wis- en natuurkundeleraren. Uit het meest recente rapport van de Nationale Commissie voor Onderwijs en de Toekomst van Amerika (NCTAF) blijkt dat "de Verenigde Staten tegen 2007 met een alarmerend tekort van bijna 300.000 leerkrachten in het lager en middelbaar onderwijs zullen worden geconfronteerd als de huidige trends aanhouden" De NCTAF staat niet alleen in haar bevindingen. In 2002 bracht het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs een rapport uit waarin stond dat het land de komende tien jaar 1 miljoen extra leraren nodig zou hebben om aan de huidige vraag te voldoen Hoewel er specifiek een tekort is aan wis- en natuurkundeleraren, is er momenteel een tekort op alle onderwijsgebieden.
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Er is momenteel een tekort aan leraren speciaal onderwijs, leraren wiskunde en leraren wetenschappen. De afgelopen jaren is de vraag naar speciaal onderwijs toegenomen, terwijl het aantal leerlingen met een handicap relatief stabiel is gebleven. Dit heeft ertoe geleid dat meer scholen leraren speciaal onderwijs in dienst moeten nemen Wiskunde en wetenschappen zijn essentiële vakken die leerlingen moeten beheersen om klaar te zijn voor de universiteit en de carrière. Toch is er een nationaal lerarentekort op deze gebieden. Volgens het National Center for Education Statistics daalde het aantal mensen dat afstudeerde in wiskunde en wetenschappen van 2009-2012. En in diezelfde periode steeg het aantal banen voor wis- en natuurkundeleraren met 6%.
HesselHessel answered 1 jaar ago
Er is een nationaal tekort aan leraren in de Verenigde Staten. In het bijzonder is er een tekort aan leraren wiskunde en wetenschappen. De reden voor het lerarentekort is complex en omvat slechte werkomstandigheden, lage salarissen en ontoereikende voorbereidingsprogramma's. De situatie is vooral nijpend voor leraren wiskunde en wetenschappen, die veel gevraagd worden door scholen maar moeilijk werk vinden. Een mogelijke oplossing voor het lerarentekort is het bieden van hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Een andere oplossing is het verbeteren van de kwaliteit van de voorbereidingsprogramma's, zodat meer mensen belangstelling krijgen voor het beroep van leraar.