Bekijk VragenCategorie: christelijke scholenhoe is protestantisme ontstaan?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
hoe is protestantisme ontstaan?
7 Antwoorden
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Het protestantisme ontstond in het begin van de 16e eeuw, als reactie op de vermeende problemen met de katholieke kerk. In die tijd waren er een aantal verschillende bewegingen binnen de katholieke kerk die veel christenen zorgen baarden. Deze omvatten corruptie onder kerkfunctionarissen, de verkoop van aflaten (die werden gezien als vergeving van mensen voor hun zonden), en het idee dat verlossing kon worden bereikt door goede werken in plaats van geloof. Als reactie op deze problemen begon een aantal personen te pleiten voor hervormingen binnen de Katholieke Kerk. Toen echter duidelijk werd dat een dergelijke hervorming uitbleef, braken sommige van deze personen helemaal met de Kerk en stichtten hun eigen protestantse denominaties.
CiscoCisco answered 1 jaar ago
n de zestiende eeuw plaatste Maarten Luther - een Duitse theoloog en voormalig Augustijner monnik - 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg. Deze daad wordt algemeen beschouwd als het beginpunt van de protestantse reformatie - een van de belangrijkste gebeurtenissen in de christelijke geschiedenis. Het centrale punt van Luther was dat christenen niet door hun eigen goede werken gered worden, maar door geloof in God alleen.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Hoewel er niet één gebeurtenis is waarvan gezegd kan worden dat die de Reformatie definitief inluidde, zijn historici het erover eens dat die in 1517 begon met de publicatie door Maarten Luther van zijn 95 Stellingen. Luther was een Duitse theoloog en professor die steeds meer ontgoocheld raakte over bepaalde facetten van de Katholieke Kerk, met name de nadruk op aflaten en andere praktijken die hij als buitensporig vroom of irrelevant beschouwde. In zijn stellingen betoogt Luther dat christenen zich moeten concentreren op geloof in plaats van op werken om redding te verkrijgen. Dit standpunt brengt hem in conflict met de katholieke hiërarchie, die hem excommuniceert.
ArendArend answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat het protestantisme een diverse beweging is met veel verschillende takken. Er zijn echter enkele algemene dingen die alle protestanten gemeen hebben. Protestanten verwerpen het gezag van de katholieke kerk en geloven in plaats daarvan dat ieder individu het recht heeft om de Bijbel te lezen en voor zichzelf te interpreteren. Zij benadrukken ook het belang van persoonlijk geloof en redding, in plaats van te vertrouwen op goede daden of lidmaatschap van een kerkgemeenschap. De wortels van het protestantisme gaan terug tot de 16e eeuw, toen Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde waarin hij bepaalde praktijken van de katholieke kerk aan de kaak stelde.
BramBram answered 1 jaar ago
Het protestantisme ontstond als reactie op de corruptie in de katholieke kerk. Mensen waren ongelukkig met de manier waarop de kerk werd geleid en hoe er met geld werd omgegaan. Zij vonden dat de Bijbel door iedereen gelezen en geïnterpreteerd moest worden, in plaats van door de kerkleiders. Dit leidde tot een scheuring in de kerk, en het protestantisme was geboren.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Het protestantisme ontstond als reactie op de verkoop van aflaten door de katholieke kerk. Maarten Luther, een Augustijner monnik en professor in de theologie aan de Universiteit van Wittenberg, plakte op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkerk in Wittenberg, Duitsland. In deze stellingen veroordeelde Luther de katholieke kerk vanwege haar corrupte praktijken, waaronder de verkoop van aflaten. Het protestantisme verspreidde zich geleidelijk over Noord-Europa en werd uiteindelijk een aparte tak van het christendom. Protestanten geloven dat redding komt door geloof alleen (sola fide), en niet door goede werken of het kopen van aflaten. Zij leggen ook de nadruk op bijbellezen en persoonlijke interpretatie van de Schrift boven kerkelijke traditie.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Het protestantisme ontstond in het begin van de zestiende eeuw als een beweging binnen de katholieke kerk om bepaalde doctrines en praktijken te hervormen die onder veel katholieken onpopulair waren geworden. Deze hervormingen werden geleid door een groep theologen en kerkleiders die bekend werden als de protestanten. De protestantse reformatie begon in 1517 met de publicatie van de 95 stellingen van Maarten Luther, die de verkoop van aflaten door de katholieke kerk aan de kaak stelde. Luther stelde dat redding een geschenk van God is dat niet kan worden verdiend door goede werken of gekocht met geld. Zijn protesten leidden tot een breuk met Rome en de vorming van talrijke protestantse kerkgenootschappen, waaronder lutheranisme, calvinisme, anglicanisme en baptisten.