Bekijk VragenCategorie: onderwijshoe werkt een vrije school?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
hoe werkt een vrije school?
5 Antwoorden
ZefZef answered 1 jaar ago
Een vrije school is een schooltype in het Verenigd Koninkrijk dat door de overheid wordt gefinancierd, maar onafhankelijk wordt bestuurd. Dit betekent dat de school niet wordt gecontroleerd door een lokale autoriteit, maar in plaats daarvan onder toezicht staat van een trust of academieketen. Vrije scholen worden opgericht als reactie op de vraag van ouders, en ze worden meestal opgezet als religieuze scholen (d.w.z. scholen met een bepaalde religieuze binding) of als gespecialiseerde scholen (d.w.z. scholen die zich richten op een bepaald vak, zoals kunst of wiskunde). Vrije scholen kunnen voor lager of middelbaar onderwijs worden opgericht door ouders, leerkrachten, liefdadigheidsinstellingen, bedrijven of andere organisaties.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Een vrije school is een school die door de overheid wordt gefinancierd, maar die wordt beheerd door een non-profit of for-profit organisatie. Het idee achter vrije scholen is om ouders en opvoeders meer controle te geven over het onderwijs van hun kinderen. Vrije scholen kunnen handvestscholen of privéscholen zijn. Charterscholen worden door de overheid gefinancierd, maar ze worden beheerd door een chartermanagementorganisatie (CMO). CMO's zijn non-profit of for-profit organisaties die verantwoordelijk zijn voor de administratie van de school, inclusief het aannemen en ontslaan van personeel, curriculumontwikkeling en budgettering. Particuliere scholen worden gefinancierd door het schoolgeld van leerlingen en hun familie. Maar omdat deze scholen particulier eigendom zijn, zijn ze niet onderworpen aan dezelfde regels als openbare scholen.
DaafDaaf answered 1 jaar ago
Een vrije school is een school die door de overheid wordt gefinancierd, maar wordt beheerd door een organisatie zonder winstoogmerk of met winstoogmerk. De scholen staan open voor elke leerling die in het district woont, ongeacht het gezinsinkomen. Het grootste verschil tussen vrije scholen en traditionele openbare scholen is dat vrije scholen selectief kunnen zijn bij de toelating. Dit betekent dat de school kan kiezen welke leerlingen zij toelaat, op basis van bijvoorbeeld academische prestaties of presentielijsten. Vrije scholen moeten echter nog steeds alle leerlingen accepteren die in het district wonen, dus ze kunnen geen leerlingen weigeren op grond van het inkomensniveau van hun familie.
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Een vrije school is een school die geen schoolgeld vraagt. Dit betekent dat iedereen de school kan bezoeken, ongeacht zijn financiële achtergrond. Het leren op een vrije school wordt ook verondersteld flexibeler en persoonlijker te zijn dan op een traditionele school. Vrije scholen worden meestal door de staat gefinancierd, maar hebben meer vrijheid dan andere staatsscholen als het gaat om zaken als het leerplan, onderwijsmethoden en de salariëring van het personeel. Een van de doelstellingen van vrije scholen is de sociale mobiliteit te vergroten door iedereen gelijke kansen op goed onderwijs te bieden. Hoe werken vrije scholen? Er is geen schoolgeld, dus iedereen kan er terecht, ongeacht zijn financiële situatie.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Een vrije school is een type openbare school dat leerlingen en gezinnen in staat stelt een actievere rol te spelen in hun onderwijs. Vrije scholen zijn georganiseerd rond de behoeften en interesses van leerlingen, in plaats van rond de roosters van leraren of curriculaire vereisten. Dit betekent dat elke vrije school anders is, en dat er geen vaste manier van werken is. Vrije scholen worden meestal geleid door organisaties zonder winstoogmerk, en ze ontvangen overheidsfinanciering zoals andere openbare scholen. Maar vrije scholen hebben vaak meer flexibiliteit in hoe ze dat geld besteden, en ze zijn niet gebonden aan veel van de regels die traditionele openbare scholen wel moeten volgen. Hierdoor kunnen vrije scholen innoveren en experimenteren met nieuwe onderwijsmethoden.