Bekijk VragenCategorie: schoolexamenswaarom examens niet afgeschafd worden?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
waarom examens niet afgeschafd worden?
6 Antwoorden
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Tegenwoordig hebben de meeste mensen meestal dezelfde mening als het om examens gaat: ze haten ze. Persoonlijk vind ik dat geen geldige reden om iets af te schaffen dat al eeuwen bestaat en op veel scholen en universiteiten wereldwijd nog steeds als toetsmethode wordt gebruikt. Hier zijn enkele redenen waarom examens niet moeten worden afgeschaft:  
  1. Examens helpen studenten te motiveren om de stof te leren.
  2. 2) Ze testen het vermogen van studenten om het geleerde te onthouden en toe te passen.
  3. 3) Examens bevorderen een gezonde competitie tussen klasgenoten.
  4. 4) Examens bereiden studenten voor op uitdagingen in het echte leven en op uitdagingen waarmee ze in hun toekomstige loopbaan te maken zullen krijgen.
DuukDuuk answered 2 jaar ago
    Er zijn een paar belangrijke redenen waarom examens niet zijn afgeschaft. Ten eerste spelen examens een belangrijke rol bij de beoordeling van de kennis en vaardigheden van leerlingen. Zij bieden een manier om de vorderingen van studenten te meten en te bepalen of zij klaar zijn om door te stromen naar het volgende onderwijsniveau.   Ten tweede zijn examens een waardevol instrument om studenten te motiveren. Zij vormen een stimulans voor studenten om te studeren en de stof te leren waarover zij zullen worden getest.   Ten derde helpen examens opvoeders de doeltreffendheid van hun onderwijsmethoden te evalueren. Door te vergelijken hoe goed verschillende groepen studenten presteren op hetzelfde examen, kunnen opvoeders nagaan welke onderwijsmethoden het best werken en welke moeten worden verbeterd.
CornaldCornald answered 2 jaar ago
um... ze zijn afgeschaft.
JorisJoris answered 2 jaar ago
Er zijn een paar redenen waarom examens niet zouden worden afgeschaft. Eén reden is dat examens kunnen dienen als een maatstaf voor de kennis en vaardigheden van een student. Een andere reden is dat examens studenten kunnen motiveren harder te werken om goed te presteren. Bovendien kunnen examens docenten helpen te bepalen hoe goed hun studenten de stof die ze in de klas hebben behandeld, leren. Tot slot zou het afschaffen van examens kunnen leiden tot een toename van spieken onder studenten.
HesselHessel answered 2 jaar ago
Examens worden om verschillende redenen niet afgeschaft. Ten eerste bieden examens een manier om de kennis en het begrip van studenten van de lesstof te testen. Ten tweede kunnen studenten op een tastbare manier laten zien dat ze de stof beheersen. Ten derde kunnen examens studenten motiveren om ijveriger te studeren en ervoor zorgen dat ze de lesstof bijhouden. Ten vierde geven examens waardevolle feedback aan zowel studenten als docenten over de sterke en zwakke punten van de studenten als over de doeltreffendheid van de gebruikte leermiddelen en methoden. Ten slotte zou het afschaffen van examens waarschijnlijk een negatief effect hebben op onderwijsinstellingen en op de leerresultaten in het algemeen Er zijn verschillende redenen waarom examens niet worden afgeschaft.
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
Er zijn een paar redenen waarom examens niet zijn afgeschaft. Ten eerste bieden ze een manier om de kennis en vaardigheden van een student te meten. Ten tweede bereiden ze studenten voor op de echte wereld, waar ze waarschijnlijk examens zullen moeten afleggen of sollicitatiegesprekken zullen moeten voeren voor een baan. Ten slotte kunnen examens leerlingen motiveren om te studeren en meer te leren.