Bekijk VragenCategorie: onderwijswanneer is er speciaal basisonderwijs?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wanneer is er speciaal basisonderwijs?
8 Antwoorden
LuukLuuk answered 1 jaar ago
In sommige landen is er speciaal basisonderwijs, terwijl het in andere landen afhangt van de leeftijd van het kind. In sommige gevallen is er een verplicht onderwijsniveau dat alle kinderen moeten doorlopen, terwijl het in andere landen op vrijwillige basis beschikbaar is. In het algemeen bieden de meeste ontwikkelde landen een vorm van speciaal basisonderwijs die is afgestemd op de behoeften van kinderen die niet slagen in een traditionele schoolomgeving.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Dat hangt af van waar je woont. Op sommige plaatsen is er een speciaal "basisonderwijs"-traject dat leerlingen moeten doorlopen om naar het "voortgezet onderwijs" te kunnen gaan. Op andere plaatsen (zoals de Verenigde Staten) is het basisonderwijs niet aan een bepaald traject gebonden en kunnen leerlingen op elk moment na de lagere school (of soms zelfs eerder) met het secundair onderwijs beginnen.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat de voorzieningen voor speciaal onderwijs van land tot land sterk kunnen verschillen. In sommige landen krijgen kinderen met een handicap of leermoeilijkheden al op jonge leeftijd speciaal onderwijs, terwijl dat in andere landen pas in bepaalde fasen van de schooltijd mogelijk is. Het is belangrijk dat u met de plaatselijke onderwijsautoriteiten overlegt om te bepalen welke mogelijkheden er in uw regio zijn. In het algemeen is het speciaal onderwijs echter bedoeld voor kinderen van 3 tot 18 jaar.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Er is geen speciaal basisonderwijs. Verschillende landen stellen echter verschillende eisen. In de Verenigde Staten moet je een diploma van de middelbare school of een gelijkwaardig diploma hebben om in aanmerking te komen voor hoger onderwijs.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Basisspeciaal onderwijs is voor leerlingen waarvan is vastgesteld dat zij in aanmerking komen voor speciale onderwijsdiensten volgens de Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). De subsidiabiliteitscategorieën zijn: 1. Autisme Spectrum Stoornis 2. Doofblindheid 3. Ontwikkelingsachterstand 4. Intellectuele handicap* 5. Slechthorendheid* 6. Spraak- of taalstoornis* 7. Visuele beperking* 8. Meerdere handicaps waaronder ten minste twee van de bovenstaande handicaps 9.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Speciaal basisonderwijs wordt gewoonlijk verstrekt aan leerlingen tussen 3 en 21 jaar die een handicap hebben. Het soort diensten dat een leerling ontvangt, hangt af van zijn of haar individuele behoeften, maar kan bestaan uit speciale instructie, spraak- en taaltherapie, ergotherapie en/of fysiotherapie.
GijsGijs answered 1 jaar ago
De term "speciaal onderwijs" verwijst over het algemeen naar diensten en programma's die zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van leerlingen met een handicap. Programma's en diensten voor speciaal onderwijs kunnen in verschillende settings worden aangeboden, zoals klaslokalen voor algemeen onderwijs, klaslokalen voor speciaal onderwijs of thuis. De Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) definieert drie categorieën van beperkingen: verstandelijke beperkingen, gehoorproblemen (waaronder doofheid) en visuele beperkingen (waaronder blindheid). Elke staat stelt zijn eigen criteria vast om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor speciale onderwijsdiensten. In het algemeen worden leerlingen met een handicap geïdentificeerd via een proces dat een beoordeling door gekwalificeerde professionals, beoordeling van individuele onderwijsdossiers en inbreng van ouders of voogden omvat.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Basisvoorzieningen voor speciaal onderwijs zijn doorgaans beschikbaar voor leerlingen van 3 tot 21 jaar. In de meeste staten worden deze diensten aangeboden door openbare schooldistricten, en in sommige gevallen ook door particuliere scholen of instanties. De beschikbaarheid van basisdiensten voor buitengewoon onderwijs kan variëren van staat tot staat, en zelfs van district tot district binnen een staat. Gewoonlijk zijn de diensten beschikbaar voor alle leerlingen die voldoen aan de door de staat of het district vastgestelde criteria. Dit omvat gewoonlijk leerlingen met een handicap die speciale instructie nodig hebben om toegang te krijgen tot het algemene curriculum.