Bekijk VragenCategorie: schoollessenwat is een mol in scheikunde?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wat is een mol in scheikunde?
6 Antwoorden
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Een mol is een meeteenheid in de scheikunde. Het is het aantal atomen in 12 gram koolstof-12.
BrentBrent answered 1 jaar ago
Een mol is een meeteenheid in de chemie. Eén mol is gelijk aan 6,022x10^23 deeltjes. Dit getal wordt de Avogadro-constante genoemd, en wordt gebruikt om de massa van een stof te berekenen op basis van het moleculaire gewicht.
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Een mol is een meeteenheid in de scheikunde. Het is het aantal moleculen in een stof die 12 gram weegt. Dit getal, 6,02214076 x 10^23, wordt het getal van Avogadro genoemd. Molecuulgewicht en mollen zijn aan elkaar gerelateerd omdat het molecuulgewicht van een stof simpelweg de som is van de atoomgewichten van alle atomen in een molecuul. Zo heeft één mol water (H2O) een molecuulgewicht van 18 omdat het twee waterstofatomen (atoomgewicht = 1) en één zuurstofatoom (atoomgewicht = 16) bevat.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Een mol is de hoeveelheid van een stof die hetzelfde aantal deeltjes heeft als er atomen zijn in 12 gram koolstof-12. Met andere woorden, het is een meeteenheid die aangeeft hoeveel atomen of moleculen er in een bepaald monster zitten.
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Een mol is de SI-meeteenheid voor de hoeveelheid van een stof. Hij wordt gedefinieerd als de hoeveelheid van een chemische stof die evenveel elementaire eenheden bevat als er atomen zijn in 12 gram koolstof-12. Een mol van een element bevat altijd 6,0221367 x 10^23 atomen. Met andere woorden, het is een manier om te meten hoeveel je van een bepaalde chemische stof hebt in grammen. Als je bijvoorbeeld 100 gram sucrose (tafelsuiker) hebt, dan zou je zeggen dat je 1 mol sucrose hebt.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Een mol is een maat voor hoeveelheid in de scheikunde. Een mol is gelijk aan 6,022x10^23 deeltjes. Het wordt gebruikt om dingen te meten zoals het aantal atomen in een monster, of het aantal moleculen in een monster.