Bekijk VragenCategorie: groepwelke letters kun je aanbieden in groep 2?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welke letters kun je aanbieden in groep 2?
2 Antwoorden
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
In groep 2 kun je de letters C, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q gebruiken.
DouweDouwe answered 1 jaar ago
Er zijn drie letters in groep 2: C, G en T.